Category: Treningi – siatkówka

Na zaj?cia zapraszamy wszystkie ch?tne dziewczynki w wieku 9 – 12 lat które szukaj? miejsca w którym mo?na pozna? technik? i zasady gry w pi?k? siatkow?, odkry? swój talent siatkarski, a w przysz?o?ci chc? gra? na poziomie zawodowym.
Do??czy? na treningi mo?esz w ka?dym momencie poniewa? nabory trwaj? ca?y rok!

Zaj?cia odbywaj? si? 3 razy w tygodniu po 90 minut.
W ka?dy poniedzia?ek i pi?tek o godz. 17.00 – 18.30 w liceum Tomasza Zana
w Pruszkowie na ul. Ignacego Daszy?skiego 6 oraz wtorek od 18.00 – 19.30
na ul. Marii D?browskiej 12/20 w ZSO, w Komorowie.

NFORMACJE ORGANIZACYJNE

• Uczestnicy musz? mie? ze sob? strój sportowy i buty na zmian?. W przeciwnym razie nie b?d? mogli bra? udzia?u w zaj?ciach.
• Godzina rozpocz?cia treningu zak?ada rozpocz?cie ?wicze?. Przychodzimy wcze?niej, by mie? czas na przebranie si?.
• Uczestnicy powinni by? zaopatrzeni we w?asn? wod? lub inne napoje.
Nie bierzemy na trening napojów gazowanych.
• Ka?dy cz?onek sekcji siatkówki zobowi?zany jest do terminowych op?at cz?onkowskich tj. do 15 dnia ka?dego miesi?ca;
• Oplata cz?onkostwa obejmuje miesi?ce od wrze?nia – do czerwca