Category: Sk?adki – siatkówka

Op?aty cz?onkowskie:

1. sk?adka cz?onkowska wynosi 50 z?/miesi?c.
2. Ka?dy cz?onek sekcji siatkówki zobowi?zany jest do terminowych op?at cz?onkowskich tj. do 15 dnia ka?dego miesi?ca;
3. wp?aty sk?adki dokonujemy na konto klubowe wskazane poni?ej podaj?c przy ka?dej p?atno?ci przelewem: imi? i nazwisko dziecka, okres za jaki zostanie wniesiona op?ata.
4. Nr konta: volkswagen bank 94 2130 0004 2001 0262 6224 0004
5. z udzia?u w zaj?ciach sportowych mo?na zrezygnowa? w ka?dej chwili po uregulowaniu wszystkich p?atno?ci.