Kategoria: Tenis stołowy

OG?OSZENIE

W zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej, do uroczysto?ci zako?czenia roku szkolnego w ZSO, w Komorowie, w pi?tek 24 czerwca b.r. - zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego odb?d? si? w czwartek 23 czerwca...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 28 kwietnia 2016r nast?pi? utrudnienia w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2015/2016 klas maturalnych. Jednocze?nie informujemy,...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wjtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.