Składki / Regulamin zajęć

Regulamin składek klubowych i członkowskich

1. Każdy członek (członek zwyczajny) oraz uczestnik sekcji (członek wspierający) tenisa stołowego zobowiązany jest do terminowych wpłat składek członkowskich tj. do pierwszego tygodnia każdego miesiąca;

2. Miesięczna składka członkowska upoważnia do korzystania ze sprzętu sportowego (stół z siatką do tenisa stołowego) przez okres: do 3 razy w tygodniu po 1,5 h (bez rezerwacji stołu na wyłączność)- do 8 razy w miesiącu

3. Każdy nowy członek (zwyczajny) sekcji t. stołowego uiszcza  wpisowe w kwocie 100,00 zł (po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej dla nowych członków)

4. „Stawki” składek członkowskich:
a) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe składki członkowskie) minimum 3-y letnim : 150,00 zł / m-c
b) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe składki członkowskie) rocznym i dwuletnim : 160,00 zł / m-c
c) nowi członkowie i uczestnicy sekcji: 170,00 zł / m-c

d) nowe osoby nie będące członkami/uczestnikami sekcji, nie związane z klubem, goście, osoby z zewnątrz itp. składka  170,00 zł 
5. Jednorazowa składka (wejście z korzystaniem ze stołu do tenisa wraz z siatką) : 40,00 zł za 1,5 h

6. Jednorazowa składka za grę z maszyną-robotem + wejście 150,00 zł (za 1h)

7. Składka za korzystanie w trybie wyłączności stołu (na 1,5 godz., 4 razy w m-cu): 600zł, (8 razy w m-cu): 800zł

8. Składka członkowska miesięczna dla dzieci i młodzieży trenujących z trenerem/trenerami : 200zł (do 8 razy w m-cu)- składka stała uśredniona obowiązująca od września do czerwca  

9. W okresie lipiec i sierpień dzieci i młodzież (regularnie opłacający składki członkowskie)  zwolnieni są w tym czasie ze składek członkowskich

10. Każdy uczestnik, który nie będzie miał uregulowanych składek członkowskich z trzech miesięcy lub z innych przyczyn określonych przez kierownika sekcji (postawa sportowa, zachowanie, działanie na szkodę klubu, nagminna nieterminowa regulacja składki itp. itd.) zostanie automatycznie skreślony z listy członkowskiej/uczestników.

11. Każdy członek/uczestnik sekcji t. stołowego, który rezygnuje z przynależności do klubu zobowiązany jest do rozliczenia się ze sprzętu z kierownikiem sekcji oraz jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie sezonu- do uiszczenia składek za pozostałe m-ce.

12. Każda nowa osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach w cyklu miesięcznym oraz osoby chcące jednorazowo skorzystać z grania – zobowiązane są do wcześniejszego skontaktowania się z kierownikiem sekcji i ustalenia warunków i czasu uczestnictwa.

W momencie samodzielnego wejścia na Halę Sportową przez osoby, które nie uzyskały zgody kierownika sekcji – zostaną one poproszone o opuszczenie pola gier i Hali Sportowej.

Składki członkowskie przeznaczane są na cele statutowe Klubu.

REGULAMIN ZAJĘĆ:

 1. Miejsce zajęć/ treningów/ zawodów/ turniejów/ wydarzeń itp.: Hala Sportowa przy ZSO w Komorowie k/Pruszkowa, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
 2. Obowiązują każdego uczestnika składki miesięczne lub jednorazowe.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do używania sprzętu i osprzętu oraz pomieszczeń (szatnie, toalety, korytarze, hala sportowa) zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i p.poż.
 4. Niedopuszczalne są zachowania typu: siadanie na stołach, układanie na stołach toreb, plecaków itp., wykorzystywanie stołów jako „drabinki” do ćwiczeń (rozciąganie się z nogami w butach na stole), niewłaściwe zakładanie i zdejmowanie siatek ze słupkami i mocowaniami, kopanie box’ów z siatkami, przesuwanie stołów już rozłożonych z zamontowanymi siatkami (dodatkowo z załączonymi hamulcami na kółkach jezdnych stołów), niewłaściwe rozkładanie i składanie stołów (ciągnięcie zamiast za rant stołu to za ramię odblokowujące) itp.
 5. Za wszelkie straty i uszkodzenia mienia podczas użytkowania sprzętu i pomieszczeń spowodowane przez uczestnika, koszty całkowicie pokrywają uczestnicy /prawni opiekunowie uczestników.
 6. Obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia.
 7. Klub nie zapewnia sprzętu sportowego w postaci rakietek, piłeczek itp.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na terenie pomieszczeń, jeśli dojdzie do jego zmiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży mienia.
 9. Klub nie zapewnia parkingu, miejsca parkingowe są zlokalizowane na terenie przylegającym do ZSO w Komorowie – ul. ks. Ignacego Skorupki, ul. Leśna, ul. Bankowa, ul. H. Kotońskiego oraz róg ul. Waldemara i al. Marii Dąbrowskiej.
 10. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”.
 11. Zajęcia/ treningi/ zawody/ turnieje/ wydarzenia itp. mogą być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i mogą być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach klubowych oraz jednostek pomocniczych, jak również mogą być przekazywane mediom. Biorąc udział w w/w imprezach uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją danej imprezy.
 12. Klub jest stowarzyszeniem posiadającym status OPP i nie prowadzi działalności gospodarczej, a składki przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu.
 13. Miejsce zajęć/ treningów/ zawodów/ turniejów/ wydarzeń itp. objęte jest monitoringiem.
 14.  Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Uczestnictwo w zajęciach/ treningach/ zawodach/ turniejach/ wydarzeniach itp. imprezach jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.