UKS Komorów Blog

1-11.05 – treningi i zaj?cia odwo?ane

Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2014, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w...

Og?oszenie

Dnia 21 kwietnia (Poniedzia?ek Wielkanocny) zaj?cia z tenisa sto?owego s? odwo?ane w zwi?zku z okresem ?wi?tecznym. Zapraszamy ponownie na treningi i zaj?cia od czwartku 24 kwietnia 2014r.

?Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 5 grudnia 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego na Hali w Komorowie. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

OG?OSZENIE

Uprzejmie informujemy, i? zaj?cia naszej sekcji tenisa sto?owego w okresie ?wi?teczno – noworocznym b?d? si? odbywa? w terminach: 23 grudnia 2013 r. - zaj?cia w godz. 18:00 – 21:30 (forma rekreacyjna bez treningu dzieci...

RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od wrze?nia b.r. (od 9 wrze?nia) ruszaj?, po przerwie wakacyjnej, intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Obecnie trenuje ich kilkunastu, regularnie uczestnicz? w treningach i bior? aktywny udzia? w ?wiczeniach...

WIOSENNY TURNIEJ O PUCHAR UKS KOMORW

W poniedzia?ek 27 maja 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju wiosennego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...