VII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego zaproszenie

logo g?wne UKS

ZAPRASZA DZIECI, M?ODZIE? I DOROS?YCH

NA

VII WIOSENNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

O PUCHAR WJTA GMINY MICHA?OWICE

 1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie

(ko?o Pruszkowa) dnia 23.04.17r (niedziela) pocz?tek o godz.: 10:00.

 1. Uczestnicy zg?aszaj? si? do dnia 17 kwietnia 2017r. (uwaga: jest to termin

ostateczny, po 17 kwietnia b.r. i w dniu turnieju nie przyjmujemy zapisw).

 1. Rozgrywki zostan? przeprowadzone w trzech kategoriach, gry pojedynczej:
  – kategoria 8 12 lat (m?odzik) – kategoria Open
  – kategoria 13 18 lat (junior)
 2. Mecze rozgrywane s? w systemie : do 3-ech wygranych setw.
 3. Ka?dy set punktowany jest do 11-u punktw.
 4. O zwyci?stwie decyduje wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy odpada b?d?

rywalizuje dalej (w zale?no?ci od przyj?tego systemu rozgrywek, ktry zostanieustalony bezpo?rednio w dniu turnieju zale?nie od liczby uczestnikw).

 1. Zwyci?zcy otrzymuj? pami?tkowe statuetki oraz atrakcyjne nagrody.
 2. Organizatorzy – sekcja tenisa sto?owego UKS Komorw. Turniej jest

wsp?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych.
Zg?oszenia uczestnikw do dnia 17.04.17 r. osobi?cie do p. Marcina Jagie??o

bezpo?rednio na hali podczas zaj?? poniedz.-czwartkowych lub telefonicznie pod nr tel.606-363-993 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Logo Gminy i tekst dofinansowania

Może Ci się również spodoba