JUBILEUSZ – 15 LATEK ZA NAMI :))

W tym roku mija ju? 15 lat od chwili za?o?enia naszego klubu UKS „Komorw” i rozpocz?cia przygody z tenisem sto?owym. Z tej okazji -na jubileusz 15 lecia- na Hali zawita?y nowe sto?y, ktre zape?ni?y brakuj?ce „ogniwo” , dzi?ki czemu mamy obecnie do dyspozycji 15 sto?w do treningw, zaj?? i turniejw. Na ka?dy sektor przypada po 5 sto?w, przez co jednocze?nie na ca?ym obiekcie mo?e trenowa? 30 osb :))

Przez te wszystkie lata uzupe?niali?my wyposa?enie i osprz?t tenisowy, a? do tej chwili. Dzi?ki wielu staraniom i napotykanym trudom oraz dzi?ki pomocy darczy?cw i mi?o?nikw tenisa sto?owego uda?o si? na 15-lecie uzyska? optymalne warunki do komfortu ?wicze? i treningw. I tutaj moje ogromne uk?ony i podzi?kowania dla wszystkich, ktrzy przez te lata, wspierali mnie w statutowej dzia?alno?ci klubu- WIELKIE DZI?KI !!!

Jednocze?nie dalej b?dziemy szli tym „wytyczonym szlakiem” i nadal b?dziemy upowszechnia? m.in. tenis sto?owy w ?rodowisku naszym lokalnym, jak i okolic, z jednoczesnym rozwojem w?a?ciwej postawy sportowej i integracji mi?dzypokoleniowej.

Ju? teraz pragn? zaprosi? wszystkich mi?o?nikw ( i nie tylko) tenisa sto?owego do uczestnictwa zarwno w naszych zaj?ciach, jak i organizowanych r?norodnych okazjonalnych turniejach. Niebawem-w kwietniu- kolejna edycja otwartego wiosennego turnieju, dalej wakacyjny turniej dla dzieci i m?odzie?y oraz tradycyjnie pod koniec roku otwarty miko?ajkowy turniej w kilku kategoriach wiekowych i umiej?tno?ciowych.

GOR?CO ZAPRASZAMY !!!

Pozdrawiam sportowo – prezes Zarz?du UKS „Komorw”/kierownik,instruktor sekcji – dr in?. Marcin Jagie??o

 

 

Może Ci się również spodoba