Sk?adki

Regulamin op?at klubowych i cz?onkowskich

1. Ka?dy cz?onek oraz uczestnik sekcji tenisa sto?owego zobowi?zany jest do terminowych op?at cz?onkowskich tj. do pierwszego tygodnia ka?dego miesi?ca;
2. Nieuregulowanie sk?adki cz?onkowskiej w w/w terminie podlega dodatkowej op?acie w wysoko?ci 10,00 z? za ka?dy nast?pny tydzie? zw?oki;

3. Miesi?czna op?ata cz?onkowska upowa?nia do korzystania ze sprz?tu sportowego (stó? z siatk? do tenisa sto?owego) przez okres: do 2 razy w tygodniu po 1,5 h.

4. Ka?dy nowy cz?onek sekcji t. sto?owego uiszcza op?at? jednorazow? za wpisowe do sekcji i klubu w kwocie 100,00 z? (po wcze?niejszym z?o?eniu i zaakceptowaniu deklaracji cz?onkowskiej)

5. Cennik sk?adek cz?onkowskich:
a) cz?onkowie sekcji, wykazuj?cy si? sta?em ci?g?ym (regularne i terminowe op?aty cz?onkowskie) minimum 3-y letnim : 60,00 z? / m-c
b) cz?onkowie sekcji, wykazuj?cy si? sta?em ci?g?ym (regularne i terminowe op?aty cz?onkowskie) rocznym i dwuletnim : 70,00 z? / m-c
c) nowi cz?onkowie sekcji: 80,00 z? / m-c

d) nowe osoby nie b?d?ce cz?onkami sekcji, nie zwi?zane z klubem, go?cie, osoby z zewn?trz itp.: 100,00 z? / m-c
6. Op?ata za jednorazow? sk?adk? (wej?cie z korzystaniem ze sto?u do tenisa wraz z siatk?) : 20,00 z? za 1,5 h

7. Op?ata za jednorazow? gr? z maszyn?-robotem – 50,00 z? (za 1h)+ op?ata jak za jednorazow? sk?adk?- wej?cie

8. Op?ata za wynaj?cie (rezerwacj?) sto?u (na 1,5 godz.) w abonamencie miesi?cznym (4 razy): 250z?

9. Sk?adka cz?onkowska dla dzieci i m?odzie?y trenuj?cych z trenerem: 120z?/miesi?c.

10. Sk?adki cz?onkowskie obowi?zuj? od wrze?nia do czerwca, natomiast w okresie lipiec-sierpie? cz?onkowie sekcji ze sta?em min. 3-y letnim oraz dzieci i m?odzie? zwolnieni s? z op?at.

11. W okresie lipiec – sierpie? ka?da osoba nie b?d?ca cz?onkiem sekcji  zobowi?zana jest do uiszczania op?at sk?adkowych w wysoko?ci 100,00 z? / m-c lub za jednorazow? sk?adk?-wej?cie w kwocie 20,00 z?.

12. Ka?dy uczestnik, który nie b?dzie mia? uregulowanych sk?adek cz?onkowskich z trzech miesi?cy lub z innych przyczyn okre?lonych przez kierownika sekcji (postawa sportowa, zachowanie, dzia?anie na szkod? klubu, nagminna nieterminowa regulacja sk?adki itp. itd.) zostanie automatycznie skre?lony z listy cz?onkowskiej.

13. Ka?dy cz?onek sekcji t. sto?owego, który rezygnuje z przynale?no?ci do klubu zobowi?zany jest do rozliczenia si? ze sprz?tu z kierownikiem sekcji oraz je?li rezygnacja nast?pi w trakcie sezonu – do uiszczenia op?at za pozosta?e m-ce.

14. Ka?da nowa osoba chc?ca uczestniczy? w zaj?ciach w cyklu miesi?cznym oraz osoby chc?ce jednorazowo skorzysta? z grania – zobowi?zane s? do wcze?niejszego skontaktowania si? z kierownikiem sekcji i ustalenia warunków i czasu uczestnictwa.

W momencie samodzielnego wej?cia na Hal? Sportow? przez osoby, które nie uzgodni?y wcze?niej z kierownikiem sekcji wszystkich potrzebnych kwestii – zostan? one poproszone o opuszczenie pola gier i Hali Sportowej.