Historia

Szanowni Pa?stwo,

Mamy zaszczyt poinformowa? Pa?stwa o dzia?alno?ci I-ego w historii Komorowa klubu sportowego o nazwie U.K.S. “Komorów” (powsta? w 2003 r.). Wybrali?my t? nazw? nie bez powodu. Od lat nasza lokalna m?odzie? wykazuje uzdolnienia na polu wychowania fizycznego. Jednak dotychczas nie zosta?a zauwa?ana w szerszym gronie aktywnych sportowców i klubów, gdy? nie istnia? ?aden klub, czy te? o?rodek, zrzeszaj?cy m?odych ludzi, który ukierunkowa? by w?a?ciwie nasz? m?odzie? pod k?tem merytorycznym, metodycznym i motorycznym. Mo?na stwierdzi?, ?e nasza miejscowo?? od dawna czeka?a na organizacj? sportow?, której celem by?oby planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ?ycia uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno?ci fizycznej i umys?owej.

Na szcz??cie powsta? U.K.S. “Komorów”, stawiaj?cy sobie za g?ówny cel przygotowanie m?odzie?y do rozgrywek i udzia?u w rozmaitych imprezach sportowych oraz zawodach. Nie musimy tutaj wspomina? o ogromnym potencjale drzemi?cym w naszych dzieciach, jak równie? o doskona?ej bazie sportowej znajduj?cej si? na terenie ZSO w Komorowie przy Al. Marii D?browskiej 12/20. Jednak zbyt ma?a liczba zaj?? sportowych, sprz?tu specjalistycznego w?a?ciwego dla danej dyscypliny sportowej oraz medialnych przes?anek powoduje, i? nie w pe?ni zostaje wykorzystany talent naszych “przysz?ych” zawodnikó

W zwi?zku z tym utworzyli?my U.K.S. “Komorów” obejmuj?cy dwie sekcje: koszykówki ch?opców oraz tenisa sto?owego (przyj?tego do rozgrywek IV i V ligi Mazowieckiego Zwi?zku Tenisa Sto?owego). Nasz klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytu?u podlega ewidencji oraz posiada osobowo?? prawn?. Dodatkowo Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak?adów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadaj?ca status Organizacji Po?ytku Publicznego pod nr KRS 0000231967.

Chcemy prowadzi? w/w sekcje dla dzieci, m?odzie?y i mieszka?ców na wysokim poziomie, jednocze?nie podtrzymuj?c lokalne tradycje i promuj?c nasz? spo?eczno??, a tak?e okolic?. Jednocze?nie nadmieniamy, i? z czasem klub planuje poszerzy? liczb? sekcji o kolejne dyscypliny sportowe .