Historia

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o działalności I-ego w historii Komorowa klubu sportowego o nazwie UKS „Komorów” (powstał w 2003 r.). Wybraliśmy tą nazwę nie bez powodu. Od lat nasza lokalna młodzież wykazuje uzdolnienia na polu wychowania fizycznego. Jednak dotychczas nie została zauważana w szerszym gronie aktywnych sportowców i klubów, gdyż nie istniał żaden klub, czy też ośrodek, zrzeszający młodych ludzi, który ukierunkował by właściwie nasza młodzież pod katem merytorycznym, metodycznym i motorycznym. Można stwierdzić, że nasza miejscowość od dawna czekała na organizację sportową, której celem byłoby planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Na szczęście powstał UKS „Komorów”, stawiający sobie za główny cel przygotowanie młodzieży do rozgrywek i udziału w rozmaitych imprezach sportowych oraz zawodach, szkolenie dzieci, upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , organizacja masowych turniejów i imprez oraz wspieranie akcji charytatywnych. Nie musimy tutaj wspominać o ogromnym potencjale drzemiącym w naszych dzieciach, jak również o doskonałej bazie sportowej znajdującej się na terenie ZSO w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20. Jednak zbyt mała liczba zajęć sportowych, sprzętu specjalistycznego właściwego dla danej dyscypliny sportowej oraz medialnych przesłanek powoduje, iż nie w pełni zostaje wykorzystany talent naszych „przyszłych” zawodników.

W związku z tym utworzyliśmy UKS „Komorów” obejmujący początkowo dwie sekcje: koszykówki chłopców oraz tenisa stołowego dla każdego-łączącego pokolenia, a z czasem dodawaliśmy nowe sekcje, dzięki czemu posiadamy kilkanaście sekcji.

Obecnie aktywnymi sekcjami pozostały sekcje: tenisa stołowego, samoobrony, bodybuilding’u, siatkówki, strzelectwa sportowego. Zaś pozostałe nasze sekcje uruchamiamy w razie potrzeby i organizacji różnych przedsięwzięć. 

Nasz klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.4 ust. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawna. Dodatkowo Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000231967.

Chcemy prowadzić nasze sekcje dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na wysokim poziomie, jednocześnie podtrzymując lokalne tradycje i promując naszą społeczność, a także okolicę. Jednocześnie nadmieniamy, iż z czasem klub planuje poszerzyć liczbę sekcji o kolejne dyscypliny sportowe .

Nasz Klub jest stowarzyszeniem ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego, działającym w szerokim zakresie – sportowym, społecznym, charytatywnym, gdzie poza imprezami, zawodami i zajęciami typowo sportowymi, wspieramy i współpracujemy na wielu płaszczyznach z różnymi podmiotami. Naszymi odbiorcami są zwykli ludzie, w różnym wieku i o różnym poziomie sportowo-społeczno-kulturalnym.

Upowszechniamy kulturę fizyczną z różnych dyscyplin sportu działając rekreacyjnie i prozdrowotnie, przekazujemy treści edukacyjne i poznawcze, wspieramy szkołę i lokalne przedsięwzięcia oraz organizujemy akcje społeczno-charytatywne.