Koszykówka

W zwi?zku z rezygnacj? z pe?nienia funkcji kierowniczej i trenerskiej dotychczasowego trenera naszej sekcji koszykarskiej niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z koszykówki dla dzieci obecnie s? prowadzone przez UKS Akademi? Koszykówki Komorów.

Jednocze?nie chc?c kontynuowa? tradycj? istnienia tej dyscypliny w naszym klubie og?aszamy nabór na stanowisko trenerskie do prowadzenia zaj?? z pi?ki koszykowej. Wszystkich ch?tnych prosimy o kontakt pod nr tel.606-363-993.