Category: Strzelectwo sportowe

Strzelanie z MP5

W ubieg?y czwartek odby?y si? kolejne zaj?cia ze strzelectwa sportowego. I tym razem go?cili?my na strzelnicy w Dawidach. Pocz?tkowo na „rozgrzewk?” strzelali?my do kolorowych tarcz z figurami , gdzie nale?a?o trafi? w odpowiednie miejsce....

Strzelanie w Dawidach

Kolejne spotkanie na strzelnicy zako?czone. Tym razem spotkali?my si? na strzelnicy w Dawidach . Po kolejnym krótkim przeszkoleniu i przypomnieniu zasad bezpiecze?stwa zacz??o si? trafianie do celu. Pocz?tkowo z odleg?o?ci 10m, potem za? z...