UKS Komorw-sekcja kulturystyki(?w.si?owych) : ponownie wspiera ZSO w Komorowie

Uprzejmie informujemy, ?e nasza sekcja kulturystyki (?w.si?owych) UKS „Komorw” wraz z przyjaci?mi przekaza?a na rzecz szko?y w Komorowie (oczywi?cie w porozumieniu z Pani? Dyrektor ZSO) urz?dzenia ?wiczebne do si?owni w ZSO, w Komorowie, z jednoczesnym wykonaniem prac monta?owych . Chodzi tutaj o steper, platform? obrotow? i atlas wielofunkcyjny Kettler’a. Wszystkie w/w maszyny z pewno?ci? uatrakcyjni? sal? ?wiczebn? i jednocze?nie pozwol? rozwija? sprawno?? fizyczn? m?odym adeptom fitness’u i bodybuilding’u.

 

Nie jest to oczywi?cie jedyna akcja naszych sekcji i klubu. W przesz?o?ci przekazywali?my m.in. na rzecz szko?y sto?y do tenisa sto?owego wraz z osprz?tem, ufundowali?my nowe o?wietlenie wraz z instalacj? na hali sportowej w ZSO, w Komorowie, naprawiali?my (spawali?my) tablice do pi?ki koszykowej na Hali sp., czy te? wstawiali?my prg aluminiowy do magazynku przy hali sportowej.

Mamy rwnie? nadziej?, i? w przysz?o?ci wsp?praca mi?dzy nasz? sekcj? i klubem a Pani? Dyrektor ZSO w Komorowie, b?dzie si? rozwija?a jak dotychczas i umacnia?a na rwnie wysokim poziomie.

kierownik sekcji/ prezes Zarz?du UKS Komorw: dr in?.Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba