Category: Kulturystyka (?wiczenia si?owe)

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego oraz ?w.si?owych odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i pracownikom Gminy...