Kategoria: Galeria – gimnastyka

W związku ze zbyt małą liczebnością uczestników treningi i zajęcia z gimnastyki zostają wstrzymane, a sekcja gimnastyki zamknięta od dnia 01 lipca 2019r.

Pożegnalny turniej podsumowujący zakres działalności pierwszego półrocza odbędzie się na przełomie listopada/grudnia b.r. – ZAPRASZAMY

Reasumując od dnia 01 lipca 2019r sekcja gimnastyki przestaje istnieć.

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owegooraz kulturystykiodbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wjtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.

OG?OSZENIE

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW Komunikat nr 1/UKS/2017 Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wjtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.