VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Micha?owice

W sobot? 8 grudnia 2018 r odby? si? VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Micha?owice w gimnastyce w szkole w Komorowie.

Turniej rozgrywany by? w 2 kategoriach wiekowych; grupa m?odsza 0-III oraz starsza IV-VII .Grupa m?odsza zaprezentowa?a krótki ustalony uk?ad gimnastyczny a dziewcz?ta z grupy starszej zaprezentowa?y w?asny uk?ad gimnastyczny z narzuconymi elementami gimnastycznymi.

Turniej w grupie m?odszej I miejsce wygra?a Milena Gaza, II miejsce zaj??a Natalia Bugaj, III miejsce zaj??a Nina Zvirinska

W grupie starszej ! miejsce zaj??a Zuza Ziomecka,II miejsce Agata Sowi?ska,III miejsce Maja Zwirinska

Wygrane w obu kategoriach otrzyma?y puchar i nagrody rzeczowe.Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pami?tkowe.

Turniej dotowany by? przez Gmin? Micha?owice

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzi?kujemy za udzia? w zawodach.

 

Beata Jaroszewska,Magdalena Kwasiborska

You may also like...