VI TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY MICHA?OWICE W GIMNASTYCE

UKS Komorów sekcja gimnastyki zaprasza na VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Micha?owice w gimnastyce. Turniej odb?dzie si? 8 grudnia 2018 ( sobota) o godz.10.00 w sali gimnastycznej SP Komorów. Serdecznie zapraszamy dziewczynki  z klas 0- III oraz IV – VIII.

Turniej dofinansowany jest z bud?etu gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych.

1.Turniej rozgrywany b?dzie w dwóch kategoriach

     grupa m?odsza 0-3

      grupa starsza 4-8

 1. Ka?da zawodniczka zobowi?zana jest przygotowa? uk?ad gimnastyczny do muzyki wybranej przez siebie.Czas prezentacji 1 min. do 1,5 min. (dostarczenie muzyki do organizatora na pendrive)

 2. W czasie wyst?pu dziewcz?ta nie mog? u?ywa? ?adnych przyborów ani przyrz?dów gimnastyce

 3. Uk?ad musi zawiera? nast?puj?ce elementy:

  waga przodem(jaskó?ka)przerzut bokiem(gwiazda),przewrót w przód do przysiadu podpartego, przewrót w ty? do przysiadu podpartego lub do rozkroku, le?enie przerzutne, le?enie przewrotne,podpór ?ukiem(mostek), siad równowa?ny,szpagat.

  Uk?ad mo?e zawiera? inne elementy i po??czenia wed?ug inwencji twórczej ucznia.

 4. Zawodniczki podczas wyst?pu mog? porusza? si? tylko po wyznaczonej przez organizatora przestrzeni( mata )

 5. Oceniane b?d? warto?ci artystyczne ca?ego uk?adu

 6. Zawodniczki obowi?zuje strój sportowy.

  Szczegó?y i informacje u p.Beaty Jaroszewskiej 607181603 i p.Magdaleny Kwasiborskiej 602649522

You may also like...