XIII Miko?ajkowy Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wójta Gminy Micha?owice

ZAPRASZA DZIECI, M?ODZIE? I DOROS?YCH

NA

XIII MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY MICHA?OWICE

  1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 16.12.18r (niedziela) – pocz?tek o godz.: 10:00.
  2.  Uczestnicy zg?aszaj? si? max.do dnia 6 grudnia 2018r.  (uwaga: jest to termin ostateczny, po 6 grudnia b.r. i w dniu turnieju nie przyjmujemy zapisów).
  3.  Rozgrywki zostan? przeprowadzone w czterech kategoriach, gry pojedynczej:

– kategoria 8 – 12 lat (m?odzik)      - kategoria „Open Amateur”
– kategoria 13 – 18 lat (junior)        – kategoria „Open Professional”
4. Mecze rozgrywane s? w systemie : do 3-ech wygranych setów. Ka?dy set punktowany jest do 11-u punktów.

  1. O zwyci?stwie decyduje wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy odpada b?d? rywalizuje dalej (w zale?no?ci od przyj?tego systemu rozgrywek, który zostanie ustalony bezpo?rednio w dniu turnieju – zale?nie od liczby uczestników).

7. Zwyci?zcy otrzymuj? pami?tkowe okazjonalne statuetki oraz atrakcyjne miko?ajkowe nagrody.
8. Organizatorzy – sekcja tenisa sto?owego UKS „Komorów”.
9. Uwaga: turniej amatorski, liczba miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników oraz ich sprz?tu i ew.zmian zasad i regulaminu turnieju.  W zwi?zku z ograniczon? liczb? miejsc pierwsze?stwo w turnieju maj? cz?onkowie UKS Komorów i mieszka?cy Gminy Micha?owice. Wpisowe w kwocie 20z? dla osób spoza klubu UKS Komorów i dla osób spoza Gminy.
Zg?oszenia uczestników do dnia 06.12.18 r.  osobi?cie do p. Marcina Jagie??o bezpo?rednio na hali podczas zaj?? poniedz.-czwartkowych lub telefonicznie pod nr tel.606-363-993 .

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

You may also like...