Dru?yna

SEKCJA TENISA STO?OWEGO

Prowadz?cy:
Tenis sto?owy- dr in?. Marcin Jagie??o

Trener – mgr Dariusz Biernacki

Wspieraj? nas:

 


Med&Life

 

W naszej sekcji tenisa sto?owego trenuj? zarówno dzieci, jak i m?odzie? oraz doro?li mieszka?cy lokalnej spo?eczno?ci i okolic. Nasi podopieczni uczestnicz? w zaj?ciach regularnie trenuj?c kilka razy w tygodniu na hali w ZSO, w Komorowie. Zaj?cia obejmuj? ?wiczenia ogólnorozwojowe, jak te? techniczne umo?liwiaj?ce nauczanie i ulepszanie rozmaitych technik tenisowych. Dodatkowo zawodnicy lepiej wyszkoleni (maj?cy aktualne licencje sportowe) trenuj? pod k?tem rywalizacji w III i V lidze m??czyzn w tenisie sto?owym okr?gu mazowieckiego. W zwi?zku z tym poza normalnym uk?adem treningowym zawodnicy naszego klubu uczestnicz? w meczach ligowych rozgrywanych co niedziel?. Po?ow? z tych meczy rozgrywamy na hali w Komorowie, pozosta?e za? na wyje?dzie, w niedziele, od rannych godzin do popo?udniowych.

Ten cykl treningowy i meczowy pozostaje bez zmian ju? od kilku lat – obejmuje on dwie rundy na zasadzie „ka?dy z ka?dym”. Rozgrywki trwaj? do ko?ca ka?dego sezonu ( od wrze?nia do kwietnia) kiedy to ka?da z dru?yn walczy o awans do ligi wy?szej.

Lista zawodników III ligi
1. P?da Leszek
2. Wojewódzki Tomasz
3. Balak Marian
4. Folwarski Wojciech
5. Kie?bik Jerzy
6. Hardej ?ukaszZobacz zdj?cie zawodników
Lista zawodników IV i V ligi
7. Siedlczy?ski Tomasz
8. Cyli?ski Marek
9. Tchórz Jacek
10. Romaszko Aleksander
11. Biernat Marek
12. Jagie??o Marcin
13. Markiewicz Jan
14. Osiak Jaros?aw
15. Wo?nik S?awomir
16. Pintal Artur
17. Wo?niak AgnieszkaZobacz zdj?cie zawodników

Lista Cz?onków Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorów – Sekcja tenisa sto?owego

 1. Osiak Jaros?aw
 2. Cyli?ski Marek
 3. Strojek Marek
 4. Piotrkowicz Artur
 5. Romaszko Aleksander
 6. Biernat Marek
 7. Jagie??o Marcin
 8. Wo?niak S?awomir
 9. Fortini Bartosz
 10. Olesi?ski Tomasz
 11. G?ogowski Robert