XIII Miko?ajkowy Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice – rozstrzygni?ty

W niedziel? 16 grudnia 2018r. zosta?a rozegrana XIII-a edycja corocznego miko?ajkowego turnieju tenisa sto?owego o puchar Wjta Gm.Micha?owice, na Hali Sportowej w ZSO, w Komorowie. Turniej rozgrywany by? w czterech kategoriach: M?odzik, Junior, Open Amateur i Open Professional. Turniej by? wsp?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jak zwykle frekwencja dopisa?a i tym razem zg?osi?o si? 60-u uczestnikw, co ?wiadczy niew?tpliwie o du?ej popularno?ci tej dyscypliny sportowej.

Kategoria M?odzik rozgrywana by?a wg schematu ka?dy z ka?dym, kategorie Junior oraz Open Amateur rozgrywane by?y schematem do 2-ch przegranych potyczek (o zwyci?stwie decydowa? wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy rywalizowa? dalej), natomiast kategoria Open Professional rozgrywana by?a w 2-ch grupach wg schematu ka?dy z ka?dym. Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane by?y do 3-ech wygranych setw i oczywi?cie punktowane sety do 11-u punktw.

Rywalizacja przebiega?a pasjonuj?co, a ka?dy pojedynek by? zaci?ty i ka?dy z uczestnikw walczy? do ostatniej pi?eczki. W ko?cu po wielu godzinach zaci?tej rywalizacji wy?oniono ostatecznych zwyci?zcw w czterech kategoriach. W kategorii :M?odzik:: I miejsce wywalczy? Adam Pilecki (UKS Komorw), II miejsce zaj?? Hubert Jagie??o (UKS Komorw), III miejsce Witek Hejduk (UKS Komorw). W kategorii Junior: I miejsce wywalczy?a Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty) , II miejsce Pascal Barmentloo (UKS Komorw), III miejsce Jakub My?liwiec ( UKS Komorw ). W kategorii Open Amateur: I miejsce zdoby? Jakub Biernacki (UKS Komorw), II miejsce Artur Zamkowski (UKS Komorw), III miejsce Oliver Grocha?a (Warszawa Ursus). I w ko?cu, w kategorii Open Professional I miejsce wywalczy? Jerzy Kie?bik (Brwinw), II miejsce Artur Wi?niewski (Bogoria Grodzisk Maz.), III miejsce S?awomir Wo?niak (UKS Komorw).

Wszyscy zwyci?zcy (od miejsca 1-ego do 3-ego) otrzymali pami?tkowe statuetki i r?norodne nagrody rzeczowe oraz najm?odsi-nagrody pocieszenia. Dodatkowo ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? sportowy napj- wod? do picia oraz miko?ajkowe s?odycze. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesw sportowych.

Jeszcze raz gratulujemy aktualnym zwyci?zcom XIII-ego Miko?ajkowego Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice i zapraszamy ju? teraz wszystkich ch?tnych na kolejne przygody i rywalizacj? sportow? ju? w nadchodz?cym 2019r. podczas naszych turniejw upowszechniaj?cych tenis sto?owy w?rd wszystkich mieszka?cw naszej spo?eczno?ci i ??cz?cych pokolenia.

Ze sportowymi pozdrowieniami – prezes Zarz?du UKS Komorw/ kierownik sekcji: dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba