XIII Miko?ajkowy Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wójta Gminy Micha?owice – rozstrzygni?ty

W niedziel? 16 grudnia 2018r. zosta?a rozegrana XIII-a  edycja corocznego miko?ajkowego turnieju tenisa sto?owego o puchar Wójta Gm.Micha?owice, na Hali Sportowej w ZSO, w Komorowie. Turniej rozgrywany by? w czterech kategoriach: „M?odzik”, „Junior”, „Open Amateur” i „Open Professional”. Turniej by? wspó?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jak zwykle frekwencja dopisa?a i tym razem – zg?osi?o si?  60-u uczestników, co ?wiadczy niew?tpliwie o du?ej popularno?ci tej dyscypliny sportowej.

Kategoria „M?odzik” rozgrywana by?a wg schematu „ka?dy z ka?dym”, kategorie „Junior” oraz „Open Amateur” rozgrywane by?y schematem „do 2-óch przegranych potyczek” (o zwyci?stwie decydowa? wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy rywalizowa? dalej), natomiast kategoria „Open Professional” rozgrywana by?a w 2-óch grupach wg schematu „ka?dy z ka?dym”. Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane by?y do 3-ech wygranych setów i oczywi?cie punktowane sety do 11-u punktów.

Rywalizacja przebiega?a pasjonuj?co, a ka?dy pojedynek by? zaci?ty i ka?dy z uczestników walczy? do ostatniej „pi?eczki”. W ko?cu po wielu godzinach zaci?tej rywalizacji wy?oniono ostatecznych zwyci?zców w czterech kategoriach. W kategorii :M?odzik:: I miejsce wywalczy? Adam Pilecki (UKS Komorów), II miejsce zaj?? Hubert Jagie??o (UKS Komorów), III miejsce Witek Hejduk (UKS Komorów). W kategorii „Junior”: I miejsce wywalczy?a  Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty) , II miejsce – Pascal Barmentloo (UKS Komorów), III miejsce – Jakub My?liwiec ( UKS Komorów ). W kategorii „Open Amateur”: I miejsce zdoby? Jakub Biernacki (UKS Komorów), II miejsce – Artur Zamkowski (UKS Komorów), III miejsce – Oliver Grocha?a (Warszawa Ursus). I w ko?cu, w kategorii „Open Professional” I miejsce wywalczy? Jerzy Kie?bik (Brwinów), II miejsce –Artur Wi?niewski (Bogoria Grodzisk Maz.),  III miejsce – S?awomir Wo?niak  (UKS Komorów).

Wszyscy zwyci?zcy (od miejsca 1-ego do 3-ego) otrzymali pami?tkowe statuetki i ró?norodne nagrody rzeczowe oraz najm?odsi-nagrody pocieszenia. Dodatkowo ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? sportowy napój- wod? do picia oraz miko?ajkowe s?odycze. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesów sportowych.

Jeszcze raz gratulujemy aktualnym zwyci?zcom XIII-ego Miko?ajkowego Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Wójta Gminy Micha?owice i zapraszamy ju? teraz wszystkich ch?tnych na kolejne przygody i rywalizacj? sportow? ju? w nadchodz?cym 2019r. podczas naszych turniejów upowszechniaj?cych tenis sto?owy w?ród wszystkich mieszka?ców naszej spo?eczno?ci i ??cz?cych pokolenia.

Ze sportowymi pozdrowieniami – prezes Zarz?du UKS „Komorów”/ kierownik sekcji: dr in?. Marcin Jagie??o

You may also like...