OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW

Komunikat nr 1/UKS/2018

Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak?adw Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadaj?ca status Organizacji Po?ytku Publicznego pod nr KRS 0000231967. Zgodnie z ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.) rozdzia? 3 art. 27 podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych mog? przekaza? 1 % swojego podatku na rzecz wybranej organizacji po?ytku publicznego.

W zwi?zku z tym, zwracamy si? z gor?c? pro?b? do Pa?stwa i wszystkich sympatykw oraz mi?o?nikw sportw typu: tenis sto?owy, kulturystyka, strzelectwo sportowe, gimnastyka (jedne z wielu dyscyplin naszego klubu) o przekazanie 1 % swego podatku na nasze konto. Jest to oczywi?cie mo?liwe w stosunku do osb, ktre nie dokona?y jeszcze rozliczenia podatku od dochodw osobistych za rok 2017.

Obliczony 1 % swojego podatku nale?y przekaza? na rzecz:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW

VOLKSWAGEN BANK PLUS KONTO BIZNES nr 78213000042001026262240001

koniecznie z dopiskiem : tenis sto?owy (lub inna wybrana dyscyplina sportowa naszego klubu)

Raz jeszcze gor?co prosimy o przekazanie tre?ci naszego apelu wszystkim potencjalnym darczy?com, jednocze?nie serdecznie dzi?kujemy za pozytywne ustosunkowanie si? do naszej pro?by.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarz?du UKS Komorw dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba