O nas

Jeste?my sekcj? dzia?aj?c? od 2012r . Zaj?cia prowadzimy dla dziewczynek od 6 roku ?ycia , treningi nasze odbywaj? si? w Szkole Podstawowej w Komorowie prowadzimy zaj?cia z gimnastyki artystycznej,sportowej oraz uczymy si? i doskonalimy r?nych uk?adw tanecznych.

Naszym g?wnym za?o?eniem i celem jest nauka i doskonalenie gimnastyki artystycznej i sportowej.G?wnym celem gimnastyki jest harmonijny rozwj sprawno?ci oglnej dziecka. To rozwijanie naturalnych czynno?ci ruchowych, sprawno?ci fizycznej, zwi?kszenie zakresu ruchw w stawach i gibko?ci kr?gos?upa, wzmocnienie organizmu, kszta?towanie koordynacji ruchowej i przestrzennej, rozwijanie estetycznej harmonii ruchw , twrczej aktywno?ci, wyra?anie si? za pomoc? ta?ca i ?wicze?, wyra?anie emocji i uczu? za pomoc? ruchu cia?a. Dziewcz?ta ucz? si? na treningach nie tylko elementw gimnastycznych ale przede wszystkim prawid?owej postawy cia?a, pi?knej sylwetki, gracji w poruszaniu si? i koordynacji ruchowej a tak?e nowych uk?adw tanecznych z pomponami. Wszechstronne ?wiczenia gimnastyczne pomagaj? dzieciom kszta?towa? i utrzyma? zgrabn? – kobiec? sylwetk?. Gimnastyka wp?ywa na rozwj takich czysto kobiecych cech jak mi?kko??, gracja i p?ynno?? ruchw. ?wiczenia pobudzaj? kr??enie krwi, poprawiaj? przemian? materii, sprzyjaj? rozwojowi organizmu.

Z uk?adami tanecznymi wyst?pujemy na r?nych turniejach sportowych,imprezach szkolnych oraz gminnych.Zalet? zaj?? jest wykorzystanie ta?ca jako przyjemnego i efektywnego rodzaju treningu.Dziewcz?ta mog? na zaj?ciach pozna? ciekawe i widowiskowe kroki i figury taneczne,wypracowa? otwarto??,komunikatywno?? i umiej?tno?? wsp?pracy w grupie.Uprawianie sportu to przyjemno?? oraz umiej?tno?? sp?dzania mi?o wolnego czasu, ale te? ogromna praca, nauka przezwyci??ania w?asnych s?abo?ci, to szko?a ?ycia.

Może Ci się również spodoba