STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KOMORÓW

                                                                          

                                                                                                                             Komorów, dnia 12.11.2015r.

 

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KOMORÓW

 

                                              

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§1

 

Uczniowski Klub Sportowy Komorów, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków oraz osoby starsze.

 

§2

 

 1. Terenem działania Klubu jest gmina Michałowice, powiat pruszkowski oraz województwo mazowieckie.
 2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 12/20.

 

§3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§4

 

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawa-Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 3. Klub działa zgodnie z postanowieniami wynikającymi z art. 20 pkt 7 ustawy o organizacji pożytku publicznego:

Art.20 pkt 7) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3, zabraniają:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

§6

 

Celem klubu jest działanie w zakresie:

            1)    działalności charytatywnej;

            2)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,   

                    pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,  

                    obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz

języka regionalnego;

          4)      działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

          5)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

          6)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

          7)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności  

                    lokalnych;

         8)       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

         9)       działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

                    i młodzieży;

       10)       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

       11)       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

       12)       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  

                    przyrodniczego;

       13)       turystyki i krajoznawstwa;

       14)       porządku i bezpieczeństwa publicznego;

       15)       obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

                    Polskiej;

       16)       ratownictwa i ochrony ludności;

       17)       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  

                    kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

       18)       pomocy Polonii i Polakom za granicą;

       19)       promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

       20)       działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  

                    upowszechniania i ochrony praw dziecka;

       21)       przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

       22)       działalności na rzecz organizacji pozarządowych.”

 

§7

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków oraz osób starszych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków oraz osób starszych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

 

§8

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§9

 

Klub realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie:

            1)    działalności charytatywnej;

            2)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,   

                    pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,  

                    obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz

języka regionalnego;

          4)      działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

          5)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

          6)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

          7)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności  

                    lokalnych;

         8)       nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

         9)       działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

                    i młodzieży;

       10)       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

       11)       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

       12)       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  

                    przyrodniczego;

       13)       turystyki i krajoznawstwa;

       14)       porządku i bezpieczeństwa publicznego;

       15)       obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

                    Polskiej;

       16)       ratownictwa i ochrony ludności;

       17)       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  

                    kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

       18)       pomocy Polonii i Polakom za granicą;

       19)       promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

       20)       działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  

                    upowszechniania i ochrony praw dziecka;

       21)       przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

       22)       działalności na rzecz organizacji pozarządowych.”

 

§10

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających.

 

§12

 

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele oraz sympatycy i osoby starsze, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§13

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 • korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§14

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§15

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 • uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 • zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§16

 

Do obowiązków członków Klubu należy:

 • branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 • godne reprezentowanie barw Klubu,
 • płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§17

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 • skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
 • działania na szkodę Klubu,
 • rozwiązania się Klubu.

 

  Rozdział 4

Władze Klubu

 

§18

 

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Klubu,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania klubu.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§19

 

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd klubu:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek dwóch trzecich ogółu członków,
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§20

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  • uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu klubu,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  • ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§21

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§22

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§23

 

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w Ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§24

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  • przeprowadzenie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Klubu,
  • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§25

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§26

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokoptowania nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§27

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§28

 

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  •  
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§29

 

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny i zapisy,
  • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  • dotacje na zadania stałe zlecone przez samorząd terytorialny,
  • dochody z majątku,
  • inne wpływy.

 

 

§30

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Zmiana statusu i rozwiązanie się Klubu

 

§31

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§32

 

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacyjny oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.