Autor: Marcin Jagiello

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w dniu dzisiejszym gra w tenisa jest odwo?ana. Widzimy si? ponownie w najbli?szy poniedzia?ek, tj. 24 lipca. Pozdrawiam sportowo. MJ  

OG?OSZENIE

Informujemy o nadchodz?cej zmianie w uk?adzie zaj?? z tenisa sto?owego w dniu 22 czerwca b.r. (czwartek). Mianowicie, w zwi?zku z zaj?to?ci? Hali na 2-ch sektorach-przygotowanych do zako?czenia roku szkolnego 2016/2017 w ZSO w Komorowie...

Tenisowy Dzie? Dziecka

W zesz?ym tygodniu Dzie? Dziecka ( 1 czerwca) akurat wypad? w nasz czwartkowy tenisowy trening. W zwi?zku z tym przygotowali?my dla naszych najm?odszych uczestnikw ma?? niespodziank?. Mianowicie podczas zaj?? z trenerem zarwno w grupie...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 27 kwietnia 2017r nast?pi? utrudnienia w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2016/2017 klas maturalnych. Jednocze?nie informujemy,...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owegooraz kulturystykiodbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wjtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.