VII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice – rozstrzygni?ty

W niedziel? 23 kwietnia 2017r. zosta?a rozegrana VII-a ju? edycja corocznego wiosennego turnieju tenisa sto?owego o puchar Wjta Gm.Micha?owice, na Hali Sportowej w ZSO, w Komorowie. Turniej rozgrywany by? w trzech kategoriach: M?odzik, Junior i Open. Turniej by? wsp?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jak zwykle frekwencja dopisa?a i tym razem.

Kategoria M?odzik z racji du?ej liczby uczestnikw zosta?a podzielona na dwie grupy. W ka?dej grupie rywalizacja przebiega?a schematem ka?dy z ka?dym, po czym do ?cis?ego fina?u awansowa?y po 2 osoby z danej grupy. Nast?pnie fina? rozgrywany by? rwnie? schematem ka?dy z ka?dym. Podobny schemat rozgrywek by? zastosowany w przypadku kategorii , Junior. Natomiast kategoria Open rozgrywana by?a schematem do 2-ch przegranych potyczek (o zwyci?stwie decydowa? wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy rywalizowa? dalej). Mecze w kategoriach M?odzik i Open rozgrywane by?y do 3-ech wygranych setw i oczywi?cie punktowane sety do 11-u punktw, za? w kategorii Junior rozgrywane zosta?y do 4-ech wygranych setw.

Rywalizacja przebiega?a pasjonuj?co, a ka?dy pojedynek by? zaci?ty i ka?dy z uczestnikw walczy? do ostatniej pi?eczki. Nie oby?o si? bez wzrusze? i ?ez, szczeglnie w kategorii najm?odszych uczestnikw.

W ko?cu po kilku godzinnej zaci?tej rywalizacji wy?oniono ostatecznych zwyci?zcw w trzech kategoriach. W kategorii :M?odzik:: I miejsce wywalczy? Max Utri, II miejsce zaj?? Mateusz Murawiec (UKS Komorw), III miejsce Jakub My?liwiec (UKS Komorw), na IV miejscu uplasowa? si? Pascal Barmentloo (UKS Komorw ) . W kategorii Junior: I miejsce wywalczy? Jan Erdman (UKS Komorw), II miejsce Aleksander Piotrkowicz (UKS Komorw), III miejsce Iwo Gopsz ( UKS Komorw ). W kategorii Open I miejsce wywalczy? Jacek Sosnowski, II miejsce Marek Cyli?ski (UKS Komorw), III miejsce Robert B?achuta (UKS Komorw) i IV miejsce Jakub Biernacki (UKS Komorw).

Wszyscy zwyci?zcy (od miejsca 1-ego do 3-ego oraz miejsce 4-e w kat.M?odzik ) otrzymali pami?tkowe statuetki oraz wiele r?norodnych nagrd rzeczowych. Poza tym nagrod? pocieszenia otrzyma?a w najm?odszej kategorii jedyna dziewczynka w m?odzikach i na dodatek najm?odszy uczestnik naszego wiosennego turnieju. Dodatkowo ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? wod? napj do picia oraz s?odycze. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesw sportowych.

Jednocze?nie chcieliby?my tutaj serdecznie podzi?kowa? Panu Wjtowi Gminy Micha?owice za wsparcie finansowe ze strony Urz?du Gminy Micha?owice, dzi?ki ktremu mo?liwa by?a organizacja i przeprowadzenie kolejnej VII-ej ju? edycji wiosennego turnieju tenisa sto?owego. Jeszcze raz gratulujemy aktualnym zwyci?zcom VII-ego Wiosennego Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice i zapraszamy ju? teraz wszystkich ch?tnych na kolejne przygody i rywalizacj? sportow? w obecnym 2017r. (grudniowy XII Miko?ajkowy Turniej) podczas naszych turniejw upowszechniaj?cych tenis sto?owy w?rd wszystkich mieszka?cw naszej spo?eczno?ci.

Ze sportowymi pozdrowieniami

prezes Zarz?du UKS Komorw/ kierownik sekcji: dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba