XII Miko?ajkowy Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice- rozstrzygni?ty

W niedziel? 10 grudnia 2017r. zosta?a rozegrana XII-a edycja corocznego miko?ajkowego turnieju tenisa sto?owego o puchar Wjta Gm.Micha?owice, na Hali Sportowej w ZSO, w Komorowie. Turniej rozgrywany by? w czterech kategoriach: M?odzik, Junior, Open Amateur i Open Professional. Turniej by? wsp?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jak zwykle frekwencja dopisa?a i tym razem zg?osi?o si? prawie 80-u (niestety tu? przed turniejem a? 10 uczestnikw z powodu choroby musia?o zrezygnowa?- ale i tak pozosta?o na polu gry 70 graczy) uczestnikw, co ?wiadczy niew?tpliwie o du?ej popularno?ci tej dyscypliny sportowej.

Kategorie M?odzik, Junior oraz kategoria Open Amateur rozgrywane by?y schematem do 2-ch przegranych potyczek (o zwyci?stwie decydowa? wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy rywalizowa? dalej), natomiast kategoria Open Professional rozgrywana by?a w 2-ch grupach wg schematu ka?dy z ka?dym. Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane by?y do 3-ech wygranych setw i oczywi?cie punktowane sety do 11-u punktw.

Rywalizacja przebiega?a pasjonuj?co, a ka?dy pojedynek by? zaci?ty i ka?dy z uczestnikw walczy? do ostatniej pi?eczki. W ko?cu po kilku godzinnej zaci?tej rywalizacji wy?oniono ostatecznych zwyci?zcw w czterech kategoriach. W kategorii :M?odzik:: I miejsce wywalczy?a Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty) , II miejsce zaj?? Jan Krai?ski (UKS Komorw), III miejsce Micha? Strojek (UKS Komorw). W kategorii Junior: I miejsce wywalczy? Jakub My?liwiec (UKS Komorw), II miejsce Max Utri (Nowa Wie?), III miejsce Piotr Warcha?owski ( UKS Komorw ). W kategorii Open Amateur: I miejsce zdoby? Sebastian Rzeszotarski (P?cice), II miejsce Hubert Rutkiewicz (UKS Komorw), III miejsce Jakub Biernacki (UKS Komorw). I w ko?cu, w kategorii Open Professional I miejsce wywalczy? Reinhold Utri (Nowa Wie?), II miejsce Jerzy Kie?bik (Brwinw), III miejsce Aleksander Romaszko (UKS Komorw).

Wszyscy zwyci?zcy (od miejsca 1-ego do 3-ego) otrzymali pami?tkowe statuetki oraz r?norodne nagrody rzeczowe. Dodatkowo ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? sportowy napj- wod? do picia, od?ywcz? i energetyzuj?c? kanapk? oraz miko?ajkowe s?odycze. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesw sportowych.

Jednocze?nie chcieliby?my tutaj serdecznie podzi?kowa? Panu Wjtowi Gminy Micha?owice- Krzysztofowi Grabce, ktry w dniu dzisiejszym zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? i uczestniczy? w uroczystym wr?czaniu nagrd zwyci?zcom, za wsparcie finansowe ze strony Urz?du Gminy Micha?owice, dzi?ki ktremu mo?liwa by?a organizacja i przeprowadzenie kolejnej XII-ej ju? edycji miko?ajkowego turnieju tenisa sto?owego.

Jeszcze raz gratulujemy aktualnym zwyci?zcom XII-ego Miko?ajkowego Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice i zapraszamy ju? teraz wszystkich ch?tnych na kolejne przygody i rywalizacj? sportow? ju? w nadchodz?cym 2018r. podczas naszych turniejw upowszechniaj?cych tenis sto?owy w?rd wszystkich mieszka?cw naszej spo?eczno?ci i ??cz?cych pokolenia.

Ze sportowymi pozdrowieniami – prezes Zarz?du UKS Komorw/ kierownik sekcji: dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba