OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOMORÓW”

Komunikat nr 1/UKS/2019

Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak?adów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadaj?ca status Organizacji Po?ytku Publicznego pod nr KRS 0000231967. Zgodnie z ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.) rozdzia? 3 art. 27 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mog? przekaza? 1 % swojego podatku na rzecz wybranej organizacji po?ytku publicznego.

W zwi?zku z tym, zwracamy si? z gor?c? pro?b? do Pa?stwa i wszystkich sympatyków oraz mi?o?ników sportów typu: tenis sto?owy, kulturystyka, strzelectwo sportowe, gimnastyka (jedne z wielu dyscyplin naszego klubu) o przekazanie 1 % swego podatku na nasze konto. Jest to oczywi?cie mo?liwe w stosunku do osób, które nie dokona?y jeszcze rozliczenia podatku od dochodów osobistych za rok 2018.

Dzia?amy ju? od 16 lat na terenie Komorowa i Gminy Micha?owice, posiadamy statut Organizacji Po?ytku Publicznego (jako jedni z nielicznych stowarzysze? sportowych na terenie Gm.Micha?owice), organizujemy corocznie wiele masowych imprez zrzeszaj?cych lokaln? spo?eczno?? i nie tylko, jednocz?c ca?e pokolenia, prowadzimy zaj?cia sportowe z ró?nych dyscyplin sportowych, jak równie? dzia?amy charytatywnie i wspieramy innych, godnie reprezentuj?c barwy klubowe i spo?eczno?? naszej Gminy. Dzi?ki Waszemu wsparciu, m.in. poprzez przekazanie 1%, wszystkie w/w statutowe formy naszej dzia?alno?ci s? mo?liwe.

Tak?e warto nas wspiera? :))

Obliczony 1 % swojego podatku nale?y przekaza? na rzecz:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOMORÓW”

VOLKSWAGEN BANK PLUS KONTO BIZNES nr 78213000042001026262240001

koniecznie z dopiskiem : tenis sto?owy (lub inna wybrana dyscyplina sportowa naszego klubu)

Raz jeszcze gor?co prosimy o przekazanie tre?ci naszego apelu wszystkim potencjalnym darczy?com, jednocze?nie serdecznie dzi?kujemy za pozytywne ustosunkowanie si? do naszej pro?by.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarz?du UKS Komorów – dr in?. Marcin Jagie??o

You may also like...