OG?OSZENIE

Informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cymi feriami zimowymi tj. od 28 stycznia do 10 lutego- treningi z tenisa sto?owego dla dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera b?d? wstrzymane, za? pozosta?e zaj?cia b?d? odbywa? si? zgodnie z naszym sta?ym harmonogramem. Oczywi?cie w trakcie trwania ferii ka?de dziecko z naszej sekcji mo?e przyj?? i pogra? na Hali sportowej podczas naszych sta?ych godzin klubowych.

Ponowne uruchomienie treningw tenisowych dla dzieci i m?odzie?y z trenerem nast?pi w poniedzia?ek 11 lutego 2019 r w godzinach wg sta?ego grafiku.

Zapraszamy ponownie po krtkiej przerwie na treningi.

kierownik sekcji- M.Jagie??o

Może Ci się również spodoba