Strzelanie UKS rozpocz?te !!!

W dniu dzisiejszym odby?y si? pierwsze zaj?cia ze strzelectwa sportowego na strzelnicy w Dawidach. Uczestniczy?a w nich wspania?a m?odzie? z Liceum Oglnokszta?c?cego w Komorowie. Zaraz po zaj?ciach szkolnych zebrali?my si? i pojechali?my busem na strzelnic?. Na miejscu oczekiwali na nas wykwalifikowani instruktorzy wraz z ju? przygotowanym sprz?tem. Zaj?cia rozpocz??y si? od teorii i zasad bezpiecze?stwa. Potem przeszli?my do zaj?? praktycznych, w ktrych ka?dy ucze? mia? mo?liwo?? oddania strza?u wpierw z pistoletu, a nast?pnie z karabinka – dzi? by? kaliber 22. Okaza?o si?, ?e nasi podopieczni maj? niez?e „oko” i trafiaj? na dystansie 10m bardzo dobrze, a niektrzy wr?cz znakomicie. Pod koniec by?a prezentacja pistoletw u?ywanych podczas drugiej wojny ?wiatowej i s?ynnego „James’a Bonda”. Na zako?czenie kilka s?w podsumowuj?cych od kierownika strzelnicy oraz zaproszenie na nast?pne zaj?cia.

I tutaj ogromne podzi?kowania dla Pani Dyrektor ZSO w Komorowie Ma?gorzaty G?odowskiej za pomoc i przyznanie funduszy bez ktrych niemo?liwe by by?o zorganizowanie powy?szych zaj?? . Jednocze?nie dzi?kujemy w?a?cicielowi oraz instruktorom strzelnicy , dzi?ki ktrym by?o mo?liwe przeprowadzenie zaj??. Mamy nadziej?, ?e w przysz?o?ci nasza wsp?praca b?dzie rwnie? tak owocna.

Wszyscy wynie?li?my z zaj?? nowe do?wiadczenie oraz wiedz? i ju? teraz zapraszamy na nast?pne strzeleckie zaj?cia.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Za? na filmiki odsy?amy na nasz? stron? Facebook’ow? (zapraszamy do polubienia) :)) :

https://www.facebook.com/UKSKomorow?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Może Ci się również spodoba