Zaj?cia na strzelnicy rozpocz?te :))

W ubieg?ym tygodniu ruszy?y zaj?cia na strzelnicy naszej sekcji strzelectwa sportowego. Zaj?cia obejmowa?y cz??? teoretyczn?, podczas ktrej uczestnicy zostali pouczeni o zasadach bezpiecze?stwa i bhp podczas zaj?? strzeleckich oraz zapoznali si? z broni? paln?-tym razem by? to pistolet Glock. Nast?pnie rozpocz??a si? cz??? praktyczna – strzelanie do tarczy z odleg?o?ci 10m pojedynczo i seryjnie oraz szybkie strzelanie do celu po komendzie. Strzelali?my oczywi?cie amunicj? 9mm. Okaza?o si?, ?e niektrzy posiadaj? „dobre oko” i ukryty talent strzelecki, jak rwnie? zaj?cia pokaza?y, ?e nawet z bardzo bliskiej odleg?o?ci mo?na nie trafi? tam gdzie by si? chcia?o. Kolejne zaj?cia ju? niebawem. Spotkania na strzelnicy maj? odbywa? si? cyklicznie 2 razy w miesi?cu w okresie od wrze?nia do czerwca.

Zaj?cia b?d? obejmowa? zarwno teori?, zasady bezpiecze?stwa, jak i praktyk?, w ktrych ka?dy uczestnik b?dzie mia? mo?liwo?? oddawania strza?w wpierw z pistoletw, rewolwerw a nast?pnie z karabinkw, z amunicji r?nego kalibru. Docelowo po serii cyklicznych zaj?? planowany b?dzie kurs instruktorski.

kierownik sekcji: Marcin Jagie??o1 2 3 4 5 6 7 8

Może Ci się również spodoba