OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 27 kwietnia 2017r nast?pi? utrudnienia w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2016/2017 klas maturalnych.

Jednocze?nie informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cym „Weekendem Majowym” oraz Maturami 2017r przeprowadzanymi na Hali Sportowej zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego w pierwszym tygodniu maja b?d? wstrzymane czyli mi?dzy 1 a 7 maja b.r.

Ponowne uruchomienie zaj?? i treningw tenisowych nast?pi w poniedzia?ek 8 maja 2017r w godzinach wg sta?ego grafiku.

Zapraszamy ponownie po krtkiej przerwie na treningi i zaj?cia.

Pozdrawiamy sportowo kierownik sekcji: Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba