OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 26 kwietnia 2018r nast?pi? minimalne utrudnienia (przy ?cianie b?d? u?o?one zwini?te rolki wyk?adziny) w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2017/2018 klas maturalnych.

Jednocze?nie informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cym Weekendem Majowym oraz Maturami 2018r przeprowadzanymi na Hali Sportowej zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego b?d? wstrzymane czyli mi?dzy poniedzia?kiem 30 kwietnia b.r. a poniedzia?kiem 7 maja b.r.

Ponowne uruchomienie zaj?? i treningw tenisowych nast?pi w czwartek 10 maja 2018 r w godzinach wg sta?ego grafiku.

Zapraszamy ponownie po krtkiej przerwie na treningi i zaj?cia.

Pozdrawiam sportowo kierownik sekcji: Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba