VIII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice – rozstrzygni?ty

VIII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice – rozstrzygni?ty

W niedziel? 22 kwietnia 2018r. zosta?a rozegrana VIII-a edycja corocznego wiosennego turnieju tenisa sto?owego o puchar Wjta Gm.Micha?owice, na Hali Sportowej w ZSO, w Komorowie. Turniej rozgrywany by? w trzech kategoriach: M?odzik, Junior, Open. Turniej by? wsp?finansowany z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jak zwykle frekwencja dopisa?a i tym razem zg?osi?o si? prawie 70-u uczestnikw, co ?wiadczy o du?ej popularno?ci tej dyscypliny sportowej.

Kategorie M?odzik, Junior oraz kategoria Open rozgrywane by?y schematem do 2-ch przegranych potyczek (o zwyci?stwie decydowa? wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy rywalizowa? dalej). Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane by?y do 3-ech wygranych setw i oczywi?cie punktowane sety do 11-u punktw.

Rywalizacja przebiega?a pasjonuj?co, a ka?dy pojedynek by? zaci?ty i ka?dy z uczestnikw walczy? do ostatniej pi?eczki. W ko?cu po kilku godzinnej zaci?tej rywalizacji wy?oniono ostatecznych zwyci?zcw w trzech kategoriach. W kategorii :M?odzik:: I miejsce wywalczy?a Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty) , II miejsce zaj?? Adam Smoter , III miejsce Jan Krai?ski (UKS Komorw). W kategorii Junior: I miejsce wywalczy? Oliver Grocha?a (Micha?owice), II miejsce Jan Turowski (UKS Komorw), III miejsce Pascal Barmentloo ( UKS Komorw ). W kategorii Open: I miejsce zdoby? Jacek Nowacki (UKS Komorw), II miejsce Ryszard Koniewicz (Brwinw), III miejsce Hubert Rutkiewicz (UKS Komorw).

Wszyscy zwyci?zcy (od miejsca 1-ego do 3-ego) otrzymali pami?tkowe statuetki oraz r?norodne nagrody rzeczowe. Dodatkowo ka?dy uczestnik turnieju otrzyma? napj- wod? do picia, od?ywczy i energetyzuj?cy batonik oraz wiosenne s?odycze. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesw sportowych.

Jednocze?nie chcieliby?my tutaj serdecznie podzi?kowa? Panu Wjtowi Gminy Micha?owice- Krzysztofowi Grabce, ktry zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? i uroczy?cie przywita? wszystkich zgromadzonych oraz otworzy? turniej, za wsparcie finansowe ze strony Urz?du Gminy Micha?owice, dzi?ki ktremu mo?liwa by?a organizacja i przeprowadzenie kolejnej tym razem VIII-ej edycji wiosennego turnieju tenisa sto?owego.

Jeszcze raz gratulujemy aktualnym zwyci?zcom VIII-ego Wiosennego Turnieju Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice i zapraszamy ju? teraz wszystkich ch?tnych na kolejne przygody i rywalizacj? sportow? w 2018r. podczas naszych turniejw upowszechniaj?cych tenis sto?owy w?rd wszystkich mieszka?cw naszej spo?eczno?ci i ??cz?cych pokolenia.

Ze sportowymi pozdrowieniami – prezes Zarz?du UKS Komorw/ kierownik sekcji: dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba