Wiosenny Turniej Sportw Si?owych

W czwartek 31 marca 2016r. odby?y si? zawody w Wiosennym Turnieju Sportw Si?owych o Puchar UKS Komorw. Zawody odbywa?y si? na si?owni w ZSO, w Komorowie, na ktrej systematycznie ?wicz? nasi cz?onkowie sekcji kulturystyki-?wicze? si?owych.

Podczas turnieju uczestnicy rywalizowali w 5 konkurencjach. Na pocz?tku zacz??o si? od wyciskania sztangi le??c, gdzie ka?dy uczestnik mia? do zaliczenia dany ci??ar – oczywi?cie wygrywa?a ta osoba , ktra najwi?cej wycisn??a . Nast?pn? konkurencj? by?o podci?ganie nachwytem na por?czy- istotna by?a liczba powtrze?. Podobnie by?o z kolejn? konkurencj? – pompkami tradycyjnymi. Potem uczestnicy przeszli do sprawdzenia swojej si?y ramion – gdzie na czas utrzymywali swj ci??ar cia?a b?d?c w nachwycie na por?czy na ugi?tych ramionach. Ostatni? konkurencj? by?o trzymanie na czas na wyci?gni?tych ramionach bokiem obci??enia.

Ka?demu uczestnikowi w danej konkurencji przyznawano punkty, ktre na ko?cu zbilansowano i ostatecznie wy?oniono zwyci?zcw. Mianowicie po 5 konkurencjach I miejsce zaj?? Bartek K, II miejsce wywalczy? Radek K., a na III miejscu uplasowa? si? Adrian Z. Zwyci?zcy otrzymali pami?tkowe statuetki wraz z r?norodnymi nagrodami rzeczowymi, za? wszyscy pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia.

Gratulacje dla wszystkich startuj?cych oraz ?yczenia dalszych post?pw i wytrwa?o?ci oraz systematyczno?ci podczas zaj?? si?owych.

trener – dr in?.Marcin Jagie??o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Może Ci się również spodoba