I TURNIEJ SPORTÓW SI?OWYCH O PUCHAR DYREKTORA ZSO W KOMOROWIE – rozstrzygni?ty

Turniej odby? si? 12 pa?dziernika 2018r na si?owni i terenie szko?y . Turniej obejmowa? 6 konkurencji. Podczas turnieju uczestnicy rywalizowali zaci?cie we wszystkich konkurencjach. Na pocz?tku zacz?li od wyciskania sztangi le??c, gdzie ka?dy uczestnik mia? za zadanie wycisn?? jak najwi?cej powtórze? 40% swojej m.c. Nast?pn? konkurencj? by?o podci?ganie nachwytem na por?czy- liczy?a si? najwi?ksza liczba powtórze?. Podobnie by?o z kolejn? konkurencj? – pompkami tradycyjnymi na wspornikach. Potem uczestnicy przeszli do sprawdzenia swojej si?y ramion – gdzie ka?dy mia? jak najd?u?ej na wyci?gni?tych ramionach utrzyma? hantle. Kolejne 2 konkurencje by?y w stylu „strong man’ów”- pierwsza obejmowa?a przej?cie z obci??eniem (workiem treningowym) na czas danego wyznaczonego odcinka, druga za? polega?a na tym ,aby w wyznaczonym czasie przenie?? talerze o ró?nym ci??arze z wyznaczonego pola na drugie pole.

Ka?demu uczestnikowi w danej konkurencji przyznawane by?y punkty, które na ko?cu zbilansowano i ostatecznie wy?oniono zwyci?zców.  Zwyci?zcy (pierwsze trzy miejsca) otrzymali pami?tkowe puchary wraz z wieloma ró?norodnymi nagrodami rzeczowymi, za? wszyscy pozostali uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi.

Oczywi?cie uroczystego wr?czenia nagród zwyci?zcom i uczestnikom turnieju dokona?a Pani Dyrektor ZSO w Komorowie – mgr Ma?gorzata G?odowska, ?ycz?c wszystkim dalszych sukcesów sportowych oraz  rozwijania t??yzny fizycznej.

Ju? teraz zapraszamy wszystkich ch?tnych na kolejne edycje naszych zmaga? si?owych podczas corocznych turniejów o puchar Dyrektora ZSO w Komorowie.

Organizator: sekcja ?w.si?owych – Marcin Jagie??o

You may also like...