UKS Komorów Blog

O nas

Jeste?my sekcj? dzia?aj?c? od 2012r . Zaj?cia prowadzimy dla dziewczynek od 6 roku ?ycia , treningi nasze odbywaj? si? w Szkole Podstawowej w Komorowie prowadzimy zaj?cia z gimnastyki artystycznej,sportowej oraz uczymy si? i doskonalimy...

Kolejny sukces koszykarzy UKS Komorw

Idzie m?odo??! Sukcesy oglnopolskie oraz mi?dzynarodowe koszykarzy z UKS Komorw. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e koszykarska akademia z Komorowa to sportowa marka Gminy Micha?owice. Po raz kolejny przez wysokie umiej?tno?ci nasi m?odzi sportowcy godnie reprezentuj?...

Ruszy?y zaj?cia z tenisa sto?owego

Od poniedzia?ku 28 wrze?nia b.r. wystartowa?y ponownie zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego. Po kilkumiesi?cznej przerwie spowodowanej remontem Hali ZSO w Komorowie, wrcili?my do gry. Zosta?y zakupione nowe p?otki graniczne oraz sto?y do tenisa...

Strzelanie UKS rozpocz?te !!!

W dniu dzisiejszym odby?y si? pierwsze zaj?cia ze strzelectwa sportowego na strzelnicy w Dawidach. Uczestniczy?a w nich wspania?a m?odzie? z Liceum Oglnokszta?c?cego w Komorowie. Zaraz po zaj?ciach szkolnych zebrali?my si? i pojechali?my busem na...

Wznowienie zaj?? z tenisa sto?owego

Mamy przyjemno?? poinformowa? wszystkich naszych uczestnikw zaj?? z tenisa sto?owego oraz wszystkich mi?o?nikw tej dyscypliny, i? zaj?cia i treningi zostaj? wznowione z dniem 28 wrze?nia. Jedynie grupa dzieci trenuj?cych pod okiem trenera rozpoczyna treningi...