UKS Komorów

ZAPROSZENIE NA AKTYWNE SP?DZANIE CZASU WOLNEGO

Od wrze?nia b.r.  ruszy?y, po przerwie wakacyjnej,  treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera oraz zaj?cia rekreacyjne z tenisa sto?owego dla wszystkich ch?tnych (dzieci i doros?ych w ka?dym wieku). Obecnie na zaj?cia regularnie ucz?szcza...

OG?OSZENIE

W zwi?zku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie szko?y uprzejmie informujemy, ?e zaj?cia z tenisa sto?owego na hali sportowej w ZSO w Komorowie, w okresie wakacyjnym b?d? przebiega? w nast?puj?cy sposób: w lipcu b.r....

Wiosenny Turniej o Puchar UKS Komorów

W poniedzia?ek  14 kwietnia 2014r. zosta? rozegrany coroczny turniej wiosenny o puchar UKS Komorów, na Hali w Komorowie. Turniej rozgrywany by? systemem „ka?dy z ka?dym” do 2-óch wygranych setów. Ko?cowa klasyfikacja wy?oni?a zwyci?zców:  I...

1-11.05 – treningi i zaj?cia odwo?ane

Wszystkich uczestników naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z „Weekend’em Majowym” oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2014, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w...

Og?oszenie

Dnia 21 kwietnia (Poniedzia?ek Wielkanocny) zaj?cia z tenisa sto?owego s? odwo?ane w zwi?zku z okresem ?wi?tecznym. Zapraszamy ponownie na treningi i zaj?cia od czwartku 24 kwietnia 2014r.

?Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorów

W czwartek 5 grudnia 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktów kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorów, rozegranego na Hali w Komorowie. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejów comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...