UKS Komorów

Og?oszenie

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych cz?onków i mi?o?ników tenisa sto?owego i? w zwi?zku z planowan? przebudow? i remontem Hali Sportowej w ZSO w Komorowie wszystkie treningi i otwarte zaj?cia z tenisa sto?owego na czas remontu...

?MAZURY – obóz sportowy: tenisowo-rekreacyjny

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? obozu sportowego. Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Kormoran” w Mierkach, po?o?one jest na skraju rezerwatu Lasu Warmi?skiego w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, po wschodniej stronie jeziora Pluszne, które obj?te jest stref? ciszy,...

OG?OSZENIE

30.04.15r-10.05.15r – treningi i zaj?cia odwo?ane Wszystkich uczestników naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z „Weekend’em Majowym” oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2015, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala...

V WIOSENNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 09.04.15r (czwartek) – pocz?tek o godz.: 18:00. 2. Uczestnicy zg?aszaj? si? do dnia 6 kwietnia 2015r (mailowo, telefonicznie: 606363993...

Og?oszenie

W zwi?zku z nadchodz?cymi ?wi?tami Bo?ego Narodzenia ?yczymy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego zdrowych,weso?ych ?wi?t oraz wielu post?pów i osi?gni?? sportowych w nadchodz?cym Nowym Roku 2015. Jednocze?nie pragniemy poinformowa?, ?e po przerwie ?wi?teczno-noworocznej (tj. od...

ZAPROSZENIE NA AKTYWNE SP?DZANIE CZASU WOLNEGO

Od wrze?nia b.r.  ruszy?y, po przerwie wakacyjnej,  treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera oraz zaj?cia rekreacyjne z tenisa sto?owego dla wszystkich ch?tnych (dzieci i doros?ych w ka?dym wieku). Obecnie na zaj?cia regularnie ucz?szcza...

OG?OSZENIE

W zwi?zku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie szko?y uprzejmie informujemy, ?e zaj?cia z tenisa sto?owego na hali sportowej w ZSO w Komorowie, w okresie wakacyjnym b?d? przebiega? w nast?puj?cy sposób: w lipcu b.r....

Wiosenny Turniej o Puchar UKS Komorów

W poniedzia?ek  14 kwietnia 2014r. zosta? rozegrany coroczny turniej wiosenny o puchar UKS Komorów, na Hali w Komorowie. Turniej rozgrywany by? systemem „ka?dy z ka?dym” do 2-óch wygranych setów. Ko?cowa klasyfikacja wy?oni?a zwyci?zców:  I...