UKS Komorów Blog

Ruszy?y zaj?cia z tenisa sto?owego

Od poniedzia?ku 28 wrze?nia b.r. wystartowa?y ponownie zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego. Po kilkumiesi?cznej przerwie spowodowanej remontem Hali ZSO w Komorowie, wrcili?my do gry. Zosta?y zakupione nowe p?otki graniczne oraz sto?y do tenisa...

Strzelanie UKS rozpocz?te !!!

W dniu dzisiejszym odby?y si? pierwsze zaj?cia ze strzelectwa sportowego na strzelnicy w Dawidach. Uczestniczy?a w nich wspania?a m?odzie? z Liceum Oglnokszta?c?cego w Komorowie. Zaraz po zaj?ciach szkolnych zebrali?my si? i pojechali?my busem na...

Wznowienie zaj?? z tenisa sto?owego

Mamy przyjemno?? poinformowa? wszystkich naszych uczestnikw zaj?? z tenisa sto?owego oraz wszystkich mi?o?nikw tej dyscypliny, i? zaj?cia i treningi zostaj? wznowione z dniem 28 wrze?nia. Jedynie grupa dzieci trenuj?cych pod okiem trenera rozpoczyna treningi...

Nowa ods?ona Hali ZSO w Komorowie

Ju? niebawem, dos?ownie na dniach zostanie oddana do u?ytku Hala Sportowa ZSO w Komorowie. Po kilku miesi?cach oczekiwania w ko?cu b?dziemy mogli zacz?? zaj?cia na nowej nawierzchni z dodatkowym o?wietleniem i trybunami. Warto by?o...

Harmonogram planowanych zaj?? sekcji UKS Komorw

1. Tenis sto?owy Poniedzia?ki – g.18:00 – g.21:45 (dzieci : g.18:00-g.19:30) Czwartki – g.18:00 – g.21:45 (dzieci: g.18:00-g.19:30) Miejsce: Hala Sportowa ZSO w Komorowie 2. Gimnastyka Grupa m?odsza (od 5 do 9 lat): wtorki...

Og?oszenie

Niniejszym informujemy, ?e treningi i zaj?cia z tenisa sto?owego rozpoczn? si? z op?nieniem t.j. najwcze?niej w po?owie wrze?nia a najp?niej 1 pa?dziernika. Niestety prace remontowe i budowlane prowadzone na Hali Sportowej i w ZSO...