UKS Komorów Blog

Nowy sezon rozpocz?ty

Od sezonu 2009/2010 UKS Komorw wyst?powa? b?dzie w rozgrywkach III ligi I V ligi m??czyzn MOZTS. Wkrtce pierwsze mecze. Serdecznie zapraszamy ju? dzi? wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego do kibicowania naszym dru?ynom.

Nowe o?wietlenie na hali ZSO

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 27 czerwca 2009r nasza sekcja dzi?ki uprzejmo?ci i pomocy sponsorw i mi?o?nikw tenisa sto?owego zainstalowa?a dodatkowe o?wietlenie firmy Philips na hali sportowej w ZSO, w Komorowie. O?wietlenie owe znacznie...

WO?P na sportowo

Sekcja Tenisa Sto?owego UKS Komorw zaprasza wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego (ping-ponga) na charytatywny turniej dnia 11 stycznia o godzinie 9:00 na hali sportowej ZSO w Komorowie. Jest to II edycja turnieju, tzw. „Turniej 100...

Dru?yna UKS Komorw niepokonana

7 grudnia nasze dwie dru?yny rozgrywa?y kolejne spotkania pierwszej rundy rozgrywek IV i V ligi MOZTS. Ekipa IV-ligowa na wyje?dzie walczy?a z ATS Warszawa. W przeciwie?stwie do zesz?ego sezonu nasi ch?opcy nie pozostawili z?udze?...

UKS Komorw wci?? na fali

26 pa?dziernika UKS Komorw go?ci? dru?yn? IV-ligow? TS II Ciechanw oraz dru?yn? V ligi ULKS Nadwi?lanin S?ubice. Spotkania mia?y przebieg jednostronny, gdy? nasi zawodnicy od pocz?tku do ko?ca nadawali w?a?ciwe tempo gry i kontrolowali...

Kolejne sto?y w UKS Komorw

Dojecha?a do nas kolejna dostawa ze sto?ami do tenisa sto?owego. Dzi?ki wsparciu sponsorw (WIELKIE UK?ONY) i mi?o?nikw tenisa sto?owego, ktrzy przekazali przy rocznym rozliczeniu 1% na rzecz naszej sekcji by? mo?liwy zakup czterech profesjonalnych...