UKS Komorów

Strzelanie z MP5

W ubieg?y czwartek odby?y si? kolejne zaj?cia ze strzelectwa sportowego. I tym razem go?cili?my na strzelnicy w Dawidach. Pocz?tkowo na „rozgrzewk?” strzelali?my do kolorowych tarcz z figurami , gdzie nale?a?o trafi? w odpowiednie miejsce....

Strzelanie w Dawidach

Kolejne spotkanie na strzelnicy zako?czone. Tym razem spotkali?my si? na strzelnicy w Dawidach . Po kolejnym krótkim przeszkoleniu i przypomnieniu zasad bezpiecze?stwa zacz??o si? trafianie do celu. Pocz?tkowo z odleg?o?ci 10m, potem za? z...

II-i Wakacyjny Turniej Tenisa Sto?owego

Pod koniec czerwca – tu? przed wakacjami - zosta? rozegrany II-i wakacyjny turniej tenisa sto?owego w kategorii m?odzik. Turniej rozgrywano systemem „ka?dy z ka?dym”, ka?dy mecz do 3-ech wygranych setów, a ka?dy set naturalnie do...