UKS Komorów

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego oraz ?w.si?owych odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i pracownikom Gminy...

?YCZENIA

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorów ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych – zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t oraz mnóstwo wygranych meczów i turniejów w nadchodz?cym 2018 roku \...