UKS Komorów

OG?OSZENIE

Informujemy o nadchodz?cej zmianie w uk?adzie zaj?? z tenisa sto?owego w dniu 22 czerwca b.r. (czwartek). Mianowicie, w zwi?zku z zaj?to?ci? Hali na 2-óch sektorach-przygotowanych do zako?czenia roku szkolnego 2016/2017 w ZSO w Komorowie...

Tenisowy Dzie? Dziecka

W zesz?ym tygodniu Dzie? Dziecka ( 1 czerwca) akurat wypad? w nasz czwartkowy tenisowy trening.  W zwi?zku z tym przygotowali?my dla naszych najm?odszych uczestników ma?? niespodziank?. Mianowicie podczas zaj?? z trenerem zarówno w grupie...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 27 kwietnia 2017r nast?pi? utrudnienia w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2016/2017 klas maturalnych. Jednocze?nie informujemy,...

VII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego – zaproszenie

ZAPRASZA DZIECI, M?ODZIE? I DOROS?YCH NA VII WIOSENNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY MICHA?OWICE Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 23.04.17r (niedziela) – pocz?tek...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego oraz kulturystyki odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.