UKS Komorów

VII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego – zaproszenie

ZAPRASZA DZIECI, M?ODZIE? I DOROS?YCH NA VII WIOSENNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY MICHA?OWICE Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 23.04.17r (niedziela) – pocz?tek...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego oraz kulturystyki odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.