UKS Komorów

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 21 czerwca 2018r nast?pi  przerwa w zaj?ciach i treningu tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2017/2018 w ZSO, w...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 26 kwietnia 2018r nast?pi? minimalne utrudnienia (przy ?cianie b?d? u?o?one zwini?te rolki wyk?adziny) w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego oraz ?w.si?owych odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i pracownikom Gminy...

?YCZENIA

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorów ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych – zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t oraz mnóstwo wygranych meczów i turniejów w nadchodz?cym 2018 roku \...